การคัดเลือกในระบบ TCAS

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เรียกว่าระบบ TCAS สำหรับปีการศึกษา 2564 ยังคงใช้รูปแบบการคัดเลือก 5 แบบ เหมือนกับปีก่อน ๆ ได้แก่ Portfolio, Quota, Admission 1, Admission 2 และ Direct Admission แต่มีการปรับเปลี่ยนรอบคัดเลือก โดยลดจาก 5 รอบ เหลือ 4 รอบ ดังนี้

ลำดับรอบการคัดเลือก

รอบที่ 1: Portfolio

สมัครที่มหาวิทยาลัยตามที่เลือกไว้ โดยสมัครได้หลายสาขาวิชา แต่จะสามารถยืนยันสิทธิ์หลังผ่านการคัดเลือกได้เพียงสาขาเดียว สำหรับรอบแรกนี้ไม่มีการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น โดยพิจารณาจากผลงานส่วนตัวของนักเรียน สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วยเกรดเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารอื่นตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ 2: Quota

เน้นคัดเลือกผู้สมัครในพื้นที่ โดยพิจารณาจากคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดสอบเอง

รอบที่ 3: Admission 1 และ 2

กำหนดให้สมัครพร้อมกันทั้ง Admission 1 และ 2 โดยทางมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

*Admission 1 เน้นคะแนนสอบส่วนกลางจาก GPAX, O-NET, GAT, PAT 9 วิชาสามัญ และความถนัดทางการแพทย์

*Admission 2 เน้นคะแนนผลการเรียนในชั้นเรียน และการสอบเพิ่มเติม โดยประเมินจาก GPAX 20%, O-NET 30%, GAT และ PAT 50%

รอบที่ 4: Direct Admission

Direct Admission หรือการรับตรงอิสระ เน้นคัดเลือกผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ

ระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปี 2564

ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนมาแล้วหลายครั้ง จุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่พบขณะใช้ระบบนั้น ๆ โดยในปี พ.ศ. 2564 เปลี่ยนมาใช้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า TCAS (Thai University Central Admission System) ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2561 โดยเป็นระบบป้องกันนักเรียนวิ่งรอกสอบ และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำ เนื่องจากเป็นการกำหนดให้นักเรียน 1 คน สามารถตอบรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น

ประเภทคะแนนที่ใช้ในระบบ TCAS

สำหรับคะแนนสอบที่นำมาคิดคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมในระบบ TCAS มาจากการสอบประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. GPAX

ได้แก่ เกรดเฉลี่ยจากคะแนนทุกรายวิชาในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ม.4-ม.6 นำมาใช้คิดคำนวณเป็นคะแนนในการคัดเลือก TCAS ด้วยค่าน้ำหนักอยู่ที่ 10-20%

2. O-NET

เป็นการสอบวัดความรู้ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีค่าน้ำหนักในการนำมาคำนวณคะแนน 30%

3. GAT/PAT

สำหรับ GAT เป็นการสอบวัดความถนัดด้านภาษาไทยและอังกฤษ ส่วน PAT เป็นการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการหลายสาขา รวมทั้งความถนัดภาษาต่างประเทศหลายภาษา เป็นการสอบที่แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดสัดส่วนน้ำหนักของคะแนนที่ใช้ยื่น ตั้งแต่ 10-50%

4. วิชาเฉพาะ

เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาเฉพาะ เช่น แพทย์ เภสัช ศิลปะ และดนตรี เป็นต้น

5. วิชาสามัญ

เป็นการสอบกลางเพื่อนำคะแนนไปใช้ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย สามารถเลือกสอบได้ 7 วิชา จากทั้งหมด 9 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ 1และ 2 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

6. วัดความสามารถทางภาษา

เป็นการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เช่น การสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC และ SAT เป็นต้น