การคัดเลือกในระบบ TCAS

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เรียกว่าระบบ TCAS สำหรับปีการศึกษา 2564 ยังคงใช้รูปแบบการคัดเลือก 5 แบบ เหมือนกับปีก่อน ๆ ได้แก่ Portfolio, Quota, Admission 1, Admission 2 และ Direct Admission แต่มีการปรับเปลี่ยนรอบคัดเลือก โดยลดจาก 5 รอบ เหลือ 4 รอบ ดังนี้

ลำดับรอบการคัดเลือก

รอบที่ 1: Portfolio

สมัครที่มหาวิทยาลัยตามที่เลือกไว้ โดยสมัครได้หลายสาขาวิชา แต่จะสามารถยืนยันสิทธิ์หลังผ่านการคัดเลือกได้เพียงสาขาเดียว สำหรับรอบแรกนี้ไม่มีการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น โดยพิจารณาจากผลงานส่วนตัวของนักเรียน สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วยเกรดเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารอื่นตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ 2: Quota

เน้นคัดเลือกผู้สมัครในพื้นที่ โดยพิจารณาจากคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดสอบเอง

รอบที่ 3: Admission 1 และ 2

กำหนดให้สมัครพร้อมกันทั้ง Admission 1 และ 2 โดยทางมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

*Admission 1 เน้นคะแนนสอบส่วนกลางจาก GPAX, O-NET, GAT, PAT 9 วิชาสามัญ และความถนัดทางการแพทย์

*Admission 2 เน้นคะแนนผลการเรียนในชั้นเรียน และการสอบเพิ่มเติม โดยประเมินจาก GPAX 20%, O-NET 30%, GAT และ PAT 50%

รอบที่ 4: Direct Admission

Direct Admission หรือการรับตรงอิสระ เน้นคัดเลือกผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ